Structuur en opbouw

Na het openen van de oren in de inleiding, komt in het middendeel de eigenlijke informatie aan de orde. Door daar een overzichtelijke structuur in aan te brengen, helpt u de ander om de informatie stap voor stap te verwerken en vervolgens ook te kunnen gebruiken.

Hoe doe ik dat?
1. het geheel structureren in kernen; u deelt uw betoog op in een aantal deelonderwerpen of kernen die elk informatie bevatten over een bepaald aspect van het onderwerp. Door uw uitleg op te bouwen uit 'hapklare brokken', blijft het zowel voor uzelf als voor de luisteraar duidelijk wat er al is besproken en wat er nog aan bod gaat komen.
2. paragraferen; u begint iedere nieuwe kern met kort te zeggen wat u hierover gaat vertellen. Vervolgens werkt u systematisch het deelonderwerp af en sluit dit af met een samenvattende zin en vraagt u of tot dan toe alles duidelijk is. Daarna maakt u een duidelijke overgang naar de volgende kern.
3. een logische opbouw; de volgorde van de kernen en de onderverdeling in aandachtspunten hangt uiteraard af van het onderwerp. Een logische opbouw bevordert het begrip over de samenhang tussen de diverse onderwerpen en voorkomt dat u van de hak op de tak springt. Vaak is de informatie van een kern nodig om die van een volgende kern te begrijpen. Soms staan de kernen min of meer los van elkaar, bijvoorbeeld bij de argumenten voor of tegen een bepaalde behandeling. De volgorde kunt u dan laten afhangen van welke informatie het belangrijkste is.
4. primacy en recency effect; informatie die aan het begin en/of aan het einde van een uitleg wordt gegeven, onthouden mensen beter dan informatie uit het tussenliggende gedeelte.