Logistiek: ruimtes

Op dit moment ligt het primaat qua ruimteverdeling nog bij de behandeling in een verhouding van zes staat tot vier. De afgelopen decennia heeft zich echter een forse verschuiving voorgedaan in tijdsinvestering van behandeling naar voorlichting. De verwachting is dat naarmate kanker meer het karakter krijgt van een chronische ziekte, en vooral naarmate er meer keuzeopties voor de patiënt komen, de verhouding gelijk zal trekken of het primaat zelfs zal doorslaan richting voorlichting. Te verwachten valt vooral ontwikkelingen binnen de genetica hierbij een rol zullen spelen. In termen van oppervlakte, kamers etc. zou dit betekenen dat ongeveer dezelfde getallen dienen te worden aangehouden voor voorlichting als voor behandeling. Deze ruimtes kunnen deels binnen de poli zelf, deels op beperkte loopafstand van de poli gelegen zijn.

Welke ruimtes kunnen we onderscheiden?
1. balie
2. behandelkamers;
3. gesprekskamers;
4. omgevende ruimtes, zoals:
* informatie- en inloopcentrum
* div.voorlichtingsruimtes, zoals:
* kamer voor patiëntvereniging(en)
* prothesekamer
* ruimte voor internet/DVD/beeldplaat gebruik
* computerruimte voor psychosociale screening *
* wachtkamers
* gangen
* toiletten
Sommige ruimtes zijn aan elkaar gerelateerd of kunnen multifunctioneel worden gebruikt:
- balies en onderzoekkamers dienen dicht bij elkaar gesitueerd te zijn;
- patiëntenkamer en prothesekamer kan samenvallen
- toilet voor urine/faecesmonsterafname direct naast lab met luikje er tussen.
* Zowel t.b.v. het aanstaande arts-patientcontact als tbv onderzoek is het handig om zicht te hebben hoe het de patiënt in psychosociaal opzicht vergaat en daarbij ook het beloop in de tijd te kunnen monitoren.