Traumatische ervaringen

Adequaat functioneren in het algemeen en bepaalde functies in het bijzonder (bijv. seksueel functioneren) vereisen vertrouwen en het vermogen tot loslaten. Mensen wier vertrouwen ooit fundamenteel is geschonden, hebben hier vaak invoelbaar moeite mee. Een traumatische voorgeschiedenis vormt dan ook een verhoogd risico op (seksuele) problemen. Aangezien in eerste instantie sprake is van een gezonde reactie op een (ooit) ongezonde situatie, is het zaak goed zicht te hebben op dat er ooit iets traumatisch heeft plaatsgevonden. Dit is niet denkbeeldig want er zijn tal van situaties denkbaar die een inbreuk voren op iemands basale (zelf)vertrouwen, zoals onder andere seksueel geweld, maar ook zaken als ingrijpende medische behandelingen (operaties, slecht uitgevoerd gynaecologisch onderzoek!) kunnen een traumatiserende werking hebben. Dit vergt extra zorgvuldig handelen.

Hoe doe ik dat?
Het is van belang het risico van ongewenste herbelevingen zo klein mogelijk te maken door bewust op signalen van herbeleving en/of dissociatie te letten. U bent daarom extra voorzichtig bij (lichamelijk) onderzoek en vraagt, meer nog dan anders het geval is, expliciet toestemming voor interventies. In geval van (verdenking van) een traumatische voorgeschiedenis moet u te allen tijde voorbereid zijn op het onderbreken of stopzetten van uw handelen bij symptomen van dissociatie. 
NB: mensen met een traumatische voorgeschiedenis kunnen vaak hun grenzen slecht aangeven en derhalve  is het zaak om zelf (extra) alert te zijn op (signalen van) grensoverschrijding, bijvoorbeeld "uitdagend" gedrag of non-coöperatief gedrag.
 
In het algemeen doet men er verstandig aan om expliciet te bekijken of u voor de betreffende persoon de geschikte gesprekspartner bent.