Soorten diagnoses

Omdat de diagnose als sleutelbegrip diverse rollen vervult, zijn er verschillende soorten diagnostiek die echter procesmatig sterk op elkaar lijken. Het is zaak z.s.m. de juiste vorm te kiezen.

Hoe doe ik dat?

Afhankelijk van uw doelstelling kiest u voor het vaststellen van de:
- ziektediagnose; objectief vast te stellen stoornis waarvan de verklaring bekend is ( in termen van pathologie en etiologie).
- syndroomdiagnose; verzameling verschijnselen die samenhangen (in termen van nosologie) zonder dat men achterliggend mechanisme exact kent.
- symptoomdiagnose; de klacht wordt als diagnose gebruikt omdat men geen ziekte- of syndroomdiagnose kan stellen.

Ook bij psychische en/of sociale problemen kan men het begrip diagnose gebruiken; het meest gangbare classificatiesysteem hiervoor zijn de DSM en de ICIDH. Het vakgebied dat zich richt op psychosociale factoren als oorzaak voor ziekte en/of de instandhouding daarvan heet psychosomatiek. Waar het de gevolgen van ziekte voor het psychosociaal functioneren betreft, spreekt men van somatopsychologie.